Obchodné podmienky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Aplikace obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Forbidden Taste Prague s.r.o., se sídlem na adrese Služská 1865/15, 182 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 02980304, DIČ: CZ02980304, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 226067/MSPH (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího jakožto smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy týkající se zboží prodávaného prodávajícím (dále jen „kupní smlouva“), případně jiných smluv, které jsou uzavřeny mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím internetových stránek a webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“), jenž je prodávajícím provozován zejména na internetové adrese http://www.forbidden.sk.

1.2 Vymezení osoby kupujícího. Kupujícím je pro účely těchto obchodních podmínek buď: (i) spotřebitel ve smyslu § 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jakožto fyzická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále také jen „kupující spotřebitel“), nebo (ii) podnikatel, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy či jiné smlouvy dle těchto obchodních podmínek jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující podnikatel“).

1.3 Právní předpis a právní řád. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“), a to i v případě přítomnosti mezinárodního prvku. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z právních předpisů.

1.4 Internetový obchod. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání internetového obchodu prodávajícího a další související právní vztahy.

1.5 Jazyk kupní smlouvy. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém, slovenském a anglickém jazyce.

1.6 Předchozí obchodní podmínky. Znění obchodních podmínek může prodávající libovolně dle svého uvážení měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Založení uživatelského účtu. Po provedení registrace kupujícího v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, z něhož může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

2.2 Údaje kupujícího. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, které je povinen při jakékoliv jejich změně bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

2.3 Zabezpečení. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.4 Zrušení uživatelského účtu. Prodávající může kdykoliv bez omezení, bez uvedení důvodu a bez náhrady zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než tři (3) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5 Dostupnost uživatelského účtu. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet ani internetový obchod nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob. Prodávající za takovou nedostupnost kupujícímu nijak neodpovídá. 

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Nabídka zboží. Internetový obchod obsahuje specifikaci zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, tj. zejména název a hlavní charakteristiky zboží, cenu zboží a náklady na jeho balení a dodání. Umístění zboží nabízeného prodávajícím do internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech daní a veškerých souvisejících poplatků a příspěvků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek s kupujícím. Umístěním nabídky zboží ve webovém rozhraní obchodu vyjadřuje prodávající svou vůli uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.

3.2 Objednávka. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

a) informace o kupujícím, 

b) informace o objednávaném zboží (kupující zvolí objednávané zboží jeho „vložením“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu),

c) informace o požadovaném způsobu úhrady kupní ceny zboží,

d) informace o požadovaném způsobu dodání zboží a

e) informace o nákladech spojených s dodáním zboží 

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.3 Potvrzení objednávky. Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost kontrolovat, měnit a opravovat údaje, které v rámci objednávky uvedl. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se na kupní smlouvu uplatní tyto obchodní podmínky. Neprodleně po přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.4 Dodatečné potvrzení objednávky. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5 Zrušení objednávky nebo její části. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit (odmítnout) objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží či výrobní náklady. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět. 

3.6 Uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.

3.7 Lhůta k dodání zboží. Kupující bere na vědomí, že lhůta k dodání zboží uvedená u jednotlivého zboží ve webovém rozhraní internetového obchodu a posléze v objednávce je vzhledem k technickým možnostem prodávajícího pouze orientační a nikoli závazná. Kupní smlouva proto neobsahuje dohodu smluvních stran na konkrétní lhůtě k dodání zboží. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě přiměřené okolnostem.

3.8 Zjevně nízká kupní cena. Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená v internetovém obchodě a/nebo posléze v objednávce zjevně nižší, než obvyklá cena stejného zboží v místě a čase (zejména z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně prodávajícího apod.), není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože prodávající potvrdil kupujícímu přijetí objednávky. Jedná se o kupní smlouvu uzavřenou v rozporu s dobrými mravy, která je od počátku absolutně neplatná. Prodávající je povinen o této skutečnosti kupujícího informovat. Prodávající neodpovídá kupujícímu za újmu tím vzniklou.

3.9 Náklady kupujícího související s uzavřením kupní smlouvy. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

3.10 Změna kupní smlouvy. Po uzavření kupní smlouvy může kupující požádat prodávajícího (nejlépe prostřednictvím elektronické pošty) o změnu obsahu kupní smlouvy. Kupní smlouva je změněna okamžikem doručení oznámení prodávajícího o přijetí změny kupní smlouvy na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není povinen přijmout změnu kupní smlouvy, zejména pokud již zboží předal třetí osobě k přepravě anebo pokud zboží upravil podle požadavků kupujícího.

3.11 Darovací smlouva. Pokud prodávající v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy poskytl kupujícímu jakýkoliv dárek, došlo tím mezi smluvními stranami k uzavření darovací smlouvy, jejíž platnost a účinnost je přímo závislá na kupní smlouvě, přičemž darovací smlouva obsahuje rozvazovací podmínku, podle které tato darovací smlouva zaniká současně se zánikem kupní smlouvy (čl. 5.10), zejména pokud kupující využije svého práva odstoupit od kupní smlouvy podle čl. 5.2, je povinen prodávajícímu společně s vráceným zbožím vrátit také prodávajícím poskytnuté dárky.

 

4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupní cena. Společně s kupní cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto výslovně jinak. Kupní cenou se tedy rozumí také náklady spojené s balením a dodáním zboží, pokud není výslovně uvedeno jinak.

4.2 Způsoby zaplacení kupní ceny. Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující zaplatit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně prodávajícího určené k výdeji zboží;

b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

c) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Pinwheel Payment;

d) bezhotovostně platební kartou.

4.3 Splatnost kupní ceny. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

4.4 Odeslání zboží až po zaplacení kupní ceny. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.4) požadovat zaplacení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.5 Faktura. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Kupující podnikatel je povinen za tímto účelem poskytnout veškeré potřebné údaje pro vystavení daňového dokladu. 

4.6 Slevy. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně sčítat nebo kombinovat.

4.7 Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupní smlouvy, od nichž nemůže kupující spotřebitel odstoupit. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit zejména od kupní smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy na dodávku zvukových nebo obrazových nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2 Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit a byla-li kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. prostřednictvím internetového obchodu) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém kupující spotřebitel převzal zboží. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů prokazatelně kupujícím odesláno, a to na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího forbiddenkniha@forbidden.life. Před tímto odstoupením od kupní smlouvy je kupující spotřebitel oprávněn zboží vybalit z původního obalu a přiměřeným způsobem vyzkoušet, zda mu zboží vyhovuje. Kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ještě před odesláním zboží prodávajícím nebo před převzetím zboží. Způsob převzetí zboží kupujícím spotřebitelem nemá vliv na možnost odstoupení od smlouvy, tj. kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit také v případě, kdy zboží převzal osobně od prodávajícího. Poškození zboží nemá vliv na možnost odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že odstoupením od kupní smlouvy bez dalšího zaniká případná darovací smlouva uzavřená mezi smluvními stranami v souladu s čl. 3.11.

5.3 Vrácení zboží po odstoupení od kupní smlouvy. Při jakémkoliv odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku kupní smlouvy, pokud se s prodávajícím nedohodl jinak. Pokud je kupující nejméně třicet (30) dnů v prodlení s vrácením zboží, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží. Zboží nemusí být vráceno v původním obalu, ovšem musí být kupujícím zabaleno takovým způsobem, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození – prodávající proto kupujícímu doporučuje, aby bylo zboží vráceno, pokud možno, v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu účelně vynaložených nákladů na přepravu zboží od kupujícího zpět k prodávajícímu.

5.4 Posouzení vráceného zboží prodávajícím. Ve lhůtě sedmi (7) dnů od vrácení zboží kupujícím podle čl. 5.3 je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží nebylo kupujícím poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno. Tímto ustanovením není dotčena lhůta pro vrácení přijatých peněžních prostředků uvedená v čl. 5.5.

5.5 Vrácení kupní ceny po odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil či o to požádá a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud ovšem není možné vrátit kupní cenu stejným způsobem nebo jiným bezplatným způsobem, zašle prodávající kupní cenu na adresu kupujícího poštovní poukázkou, přičemž bude kupní cena snížena o náklady nutně vynaložené prodávajícím podle platného ceníku České pošty, s.p., případně jiného poskytovatele obdobných služeb platebního styku.

5.6 Právo prodávajícího na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 5.2 má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje. Prodávající upozorňuje kupujícího, že skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných třetími osobami (tj. subjekty poskytujícími odborný servis, opravu a údržbu) po prodávajícím.

5.7 Právo prodávajícího na náhradu škody. Kupující bere na vědomí, že při jakémkoliv odstoupení od smlouvy má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody, a to zejména pokud je vrácené zboží poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

5.8 Možnost zápočtu prodávajícím. Prodávající je oprávněn proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst svůj nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, nárok na náhradu vzniklé škody, nárok na úroky z prodlení a nároky na smluvní pokuty vyplývající z obchodních podmínek.

5.9 Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího; 

b) pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky;

c) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutou kupní cenu;

d) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem; 

e) pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat;

f) pokud kupující neprovedl dodatečné potvrzení objednávky požadované prodávajícím (čl. 3.4);

g) pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas;

h) pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas.

5.10 Zánik kupní smlouvy. Kupní smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zánik kupní smlouvy nebo odstoupení od kupní smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení nároků na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, nároků na náhradu vzniklé škody, nároků na úroky z prodlení a nároků na smluvní pokuty, neboť tato ustanovení jsou plně oddělitelná od kupní smlouvy a trvají i po zániku kupní smlouvy. Zánikem kupní smlouvy bez dalšího zaniká také případná darovací smlouva uzavřená mezi smluvními stranami (čl. 3.11).

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Způsob dodání zboží. Způsob dodání zboží určuje kupující v objednávce svým výběrem z možností nabízených prodávajícím. Pokud se prodávající na základě zvláštního požadavku kupujícího dohodne s kupujícím na jiném způsobu dodání zboží, než který prodávající aktuálně nabízí, nese kupující od okamžiku, kdy prodávající předá zboží k přepravě, nebezpečí škody na zboží a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. Kupující spotřebitel není povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat (tj. zboží vybalit z původního obalu), ovšem prodávající kupujícímu spotřebiteli kontrolu zboží doporučuje. Prodávající kupujícímu spotřebiteli dále důrazně doporučuje zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad zboží nepřebírat a okamžitě to oznámit prodávajícímu anebo pro rychlejší vyřízení věci konečnému přepravci, tj. přímo řidiči anebo přepravci prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v internetovém obchodě prodávajícího. Podpisem dodacího listu, případně jiného dokladu o převzetí zboží, kupující potvrzuje, že obal zboží nejevil známky poškození, přičemž na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zboží nemůže být brán zřetel.

6.3 Prodlení kupujícího s převzetím zboží. Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující odmítne převzít zboží nebo bez odůvodnění zboží nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, a náhradu nákladů za přepravu (poštovné), kterou musel prodávající zaplatit třetím osobám. Tento nárok vzniká prodávajícímu také v případě, kdy byly splněny podmínky pro dodání zboží zdarma.

6.4 Opakované dodání zboží. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání zboží.

6.5 Dodací podmínky prodávajícího. Podmínky přepravy zboží a další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží upravují dodací podmínky prodávajícího, které jsou součástí kupní smlouvy.

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Odpovědnost prodávajícího vyplývající z občanského zákoníku. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím ohledně práv kupujícího z vadného plnění (zboží), včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

7.2 Jakost při převzetí. Prodávající odpovídá kupujícímu, že prodávané zboží při převzetí nemá vady, tedy že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě kupujícího podnikatele se rozumí převzetím zboží jeho předání prodávajícím příslušnému přepravci. 

7.3 Projevení vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc měla vady již při převzetí.

7.4 Právo kontroly zboží. Pokud to připouští povaha zboží, má kupující spotřebitel právo, aby bylo zboží před ním překontrolováno nebo aby mu byla jeho činnost předvedena.

7.5 Podstatné porušení kupní smlouvy. Způsobuje-li vada podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) na odstranění vady opravou zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo dle písm. a) až d) tohoto článku si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako by šlo o nepodstatné porušení kupní smlouvy. 

7.6 Nepodstatné porušení kupní smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující spotřebitel může navíc požadovat odstranění vad za podmínek uvedených v čl. 7.7. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

 

ZÁKONNÁ POVINNOST Z VADNÉHO PLNĚNÍ U KUPUJÍCÍHO SPOTŘEBITELE 

7.7 Výskyt vady. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí tohoto zboží. Kupující spotřebitel je v takovém případě oprávněn požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím zboží o vadě věděl nebo vadu sám způsobil.

7.8 Výjimky z vad.  Kupující spotřebitel není oprávněn uplatnit právo z vady dle čl. 7.7 v případě:

a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

b) mechanického poškození zboží způsobené kupujícím spotřebitelem nebo třetí osobou;

c) vady způsobené neodbornou nebo nesprávnou přepravou, skladováním, montáží, údržbou nebo obsluhou, zanedbanou péčí o zboží nebo zásahem do zboží (zejména porušení pečetí);

d) vady způsobené nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží takovým způsobem, který je v rozporu s dokumentací výrobce zboží nebo obecnými zásadami užívání zboží;

e) vady způsobené použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, mechanickými, chemickými nebo fyzikálními vlivy podmínkám uvedeným v dokumentaci výrobce zboží nebo podmínkám přiměřeným běžnému užívání zboží;

f) vady způsobené vyšší mocí, zejména elektrickým výbojem nebo přírodními živly jako je voda, oheň, vítr, země anebo jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy; nebo 

g) kdy to vyplývá z povahy věci.  

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

7.9 Uplatnění reklamace. Práva kupujícího z vadného plnění (vad zboží) dle tohoto článku 7 (dále jen „reklamace“), uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo provozovny určené k přijímání reklamací. Kupující podnikatel je povinen učinit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při včasné prohlídce a dodatečné péči zjistit, jinak mu soud právo z vadného zboží nepřizná. Kupující je při uplatnění reklamace povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží, společně s příslušenstvím, které je nezbytně nutné k posouzení vad zboží (např. kabely pro spuštění). Kupující je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to alespoň předložením kopie dokladu o zakoupení zboží (faktury), kopie záručního listu nebo jiným věrohodným způsobem. Kupující není povinen při uplatnění reklamace dodat prodávajícímu originál dokladu o zakoupení zboží (fakturu), originál záručního listu, původní obal zboží ani návod k použití. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby bylo zboží dodáno k reklamaci pokud možno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby uplatnil reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady zboží, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

7.10 Potvrzení. Prodávající k prodanému zboží běžně nevydává písemné potvrzení o rozsahu a trvání jeho povinností v případě vadného plnění (dále jen „potvrzení“), neboť pro uplatnění reklamace je dostačující doklad o zakoupení zboží (faktura). Na žádost kupujícího spotřebitele je prodávající ovšem povinen vystavit kupujícímu spotřebiteli potvrzení. Potvrzení musí obsahovat název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Pokud je to potřebné, prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem vysvětlí obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího spotřebitele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

7.11 Lhůty pro vyřízení reklamace. Po uplatnění reklamace je prodávající povinen rozhodnout o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží. V provozovně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vyřízena v následujících lhůtách:

a) bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění;

b) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

Marné uplynutí výše uvedené lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

7.12 Vady zboží II. jakosti nebo zboží použitého. Má-li zboží II. jakosti prodávané za nižší cenu nebo zboží použité vadu, z níže je prodávající zavázán, má kupující spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Zboží II. jakosti je pouze zboží, které je prodávajícím takto zřetelně označeno v internetovém obchodu a posléze v objednávce a je prodáváno za cenu nižší, než je obvyklá cena zboží bez vad, zejména z důvodu nepodstatného mechanického poškození, které nemá vliv na funkci a užitné vlastnosti zboží nebo z důvodu poškození či znečištění obalu zboží.

7.13 Volba práva z odpovědnosti za vady zboží. Kupující spotřebitel není oprávněn uplatňovat jiná práva z odpovědnosti za vady zboží, než která vyplývají z právních předpisů a která jsou uvedena v článcích výše, pokud se s prodávajícím nedohodl písemně jinak. Jakmile kupující spotřebitel vykoná volbu práva z odpovědnosti za vady zboží a uplatní jedno z možných práv, je svým projevem vůle vázán a není oprávněn jednostranně volbu uplatněného práva měnit. Jiné právo z důvodu téže vady je kupující spotřebitel oprávněn učinit pouze tehdy, kdyby uplatněné právo zaniklo (např. z důvodu nemožnosti plnění) anebo kdyby vada, pro kterou bylo právo uplatněno, nabyla nového charakteru.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Výhrada vlastnictví. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé kupní ceny za zboží.

8.2 Dárkový poukaz. Kupující má možnost ve webovém rozhraní obchodu koupit dárkový poukaz za kupní cenu odpovídající hodnotě dárkového poukazu, případně může prodávající poskytnout kupujícímu dárkový poukaz zdarma, zejména jako výraz poděkování kupujícímu za řádně splněnou kupní smlouvu. Dárkový poukaz je možné využít při nákupu zboží internetovém obchodu, pokud to prodávající u konkrétního zboží umožňuje, a to pouze do okamžiku uzavření kupní smlouvy. Po uzavření kupní smlouvy již nelze dárkový poukaz na zakoupené zboží uplatnit (např. při převzetí zboží). Dárkový poukaz obsahuje kód sestávající z čísel a písmen, po jehož zadání v průběhu vyplňování objednávky bude kupní cena zboží okamžitě snížena o hodnotu dárkového poukazu. Dárkový poukaz není vystavován na jméno a je tedy přenosný. Hodnota dárkového poukazu a doba jeho platnosti vyplývají z obsahu dárkového poukazu. Dárkový poukaz ani jeho hodnotu nelze vyměnit za peníze. Dárkový poukaz lze uplatnit pouze jednorázově v rámci jedné kupní smlouvy, tj. v průběhu vyplňování objednávky lze uplatnit nejvýše jeden dárkový poukaz. Dárkové poukazy nelze vzájemně sčítat nebo kombinovat. Pokud je kupní cena zboží nižší než hodnota dárkového poukazu, není prodávající povinen tento rozdíl kupujícímu vyplatit nebo vrátit. Pokud je kupní cena zboží vyšší než hodnota dárkového poukazu, je kupující povinen tento rozdíl doplatit. Dárkový poukaz není cenným papírem, proto jeho poškození nebo ztráta nejsou důvodem k jeho zrušení, tj. pokud kupující prokáže získání či zakoupení dárkového poukazu, může mu prodávající vystavit nový dárkový poukaz ve stejné hodnotě. Pokud kupující zakoupil dárkový poukaz, uplatní se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek o kupní smlouvě. Pokud prodávající poskytl kupujícímu spotřebiteli dárkový poukaz zdarma a následně kupující spotřebitel odstoupil od kupní smlouvy v souladu s čl. 5.2, není prodávající povinen nahradit kupujícímu spotřebiteli uplatněný dárkový poukaz nebo mu vystavit nový dárkový poukaz. Další podmínky pro využití dárkových poukazů mohou být stanoveny na internetových stránkách nebo internetovém obchodě.

8.3 Autorské právo. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Internetový obchod (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod.

8.4 Užívání internetového obchodu. Kupující není oprávněn při využívání internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu. Internetový obchod je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.5 Informace uvedené v internetovém obchodě. Kupující bere na vědomí, že informace uvedené v internetovém obchodě přebírá prodávající od třetích osob, a proto mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby. Informace uvedené v internetovém obchodě se týkají jednotlivých modelových řad zboží, přičemž mezi těmito informacemi nebo zobrazením zboží a skutečným stavem mohou být odlišnosti v nepodstatných detailech, příslušenství nebo ve vzhledu zboží.

8.6 Zvláštní garance a záruky. Prodávající neposkytuje žádné garance ani záruky, kromě záruk vyplývajících z právních předpisů a záruk, které nad rámec právních předpisů poskytují třetí osoby. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.7 Odpovědnost prodávajícího. Prodávající není jakkoliv povinen nahradit ušlý zisk ani přímou, nepřímou, mimořádnou nebo jinou újmu způsobenou použitím informací uvedených v internetovém obchodě. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku užití internetového obchodu v rozporu s jeho určením.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

9.1 Prodávající zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s podmínkami a zásadami uvedenými v části Ochrana osobních údajů.

9.2 Souhlas kupujícího se zasíláním obchodních sdělení. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zasíláním obchodních sdělení může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Forma a způsob doručování. Pokud není dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (podle volby odesílatele). Prodávající doručuje kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

10.2 Okamžik doručení. Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, pokud se odesílateli nevrátí zpět jako nedoručená nebo pokud se odesílatel jiným způsobem nedozví o tom, že zpráva nebyla doručena, přičemž integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

11. ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

11.2 Kupující spotřebitel má v souladu se Zákonem právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Souhlas kupujícího s obchodními podmínkami. Odeslání objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i s dodacími podmínkami prodávajícího a že s nimi bez výhrad souhlasí. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s obchodními podmínkami a dodacími podmínkami prodávajícího není možné.

12.2 Smluvní pokuty. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno.

12.3 Živnostenské oprávnění. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.4 Salvátorská klauzule. Pokud kterékoliv ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy či jiného ujednání mezi prodávajícím a kupujícím je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy nebo jiných ujednání. Smluvní strany jsou v takových případech povinny nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

12.5 Postoupení pohledávek a závazků. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za kupujícím na třetí osobu. Kupující, který je podnikatelem, je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za prodávajícím na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

12.6 Archivace kupní smlouvy. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v souladu s právními předpisy v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

12.7 Kontakt. Kontaktní údaje prodávajícího – adresa pro doručování: Forbidden Taste Prague s.r.o., se sídlem na adrese Služská 1865/15, 182 00 Praha 8, Česká republika, adresa elektronické pošty: forbiddenkniha@forbidden.life.

12.8 Účinnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 8.11.2021 a ruší předchozí znění obchodních podmínek prodávajícího včetně jejich součástí.